Darłówko Wschodnie

ul. Słowiańska

Ilość kon­dy­gna­cji 7 + 1 kon­dy­gna­cja pod­ziem­na
Wysokość 23,20 m
Powierzchnia użyt­ko­wa miesz­kań 3610,97 m²
Powierzchnia pow. usług w par­te­rze 895,75 m²
Ilość miesz­kań 63

Zakończenie inwe­sty­cji 2020 pro­jekt z pozwo­le­niem na budo­wę