Toruń
ul. Gałczyńskiego 40a
47 miesz­kań, 93 miej­sca gara­żo­we
PUM 2748 m², od 43 m² do 92 m²
5 kon­dy­gna­cji, 2 pod­ziem­ne
Zakończenie inwe­sty­cji w 2015